ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  • Πλήρης παρακολούθηση του λογιστηρίου, τόσο στις εγκαταστάσεις σας όσο και στα γραφεία μας
  • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού προτύπου που καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησης
  • Σύνθεση των λογιστικών πινάκων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)
  • Δημιουργία/ απλούστευση των λογιστικών συστημάτων
  • Σύνταξη προϋπολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα (Εφορίες, Αναλογιστικές Εταιρείες, Νομαρχίες και Επιμελητήρια)
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων κ.λπ.)
  • Υποστήριξη ΜΜΕ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη στις φορολογικές υποχρεώσεις Σωματείων, Μη Κερδοσκοπικών οργανισμών και Κοιν. Σ.Επ. Πέρα από την λογιστική τήρηση βιβλίων, εστιάζουμε στις φορολογικές ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων οργανισμών. Ενδεικτικά:

 

✓ Φορολογία εισοδημάτων
✓ Θέματα απόδοσης ΦΠΑ
✓ Δωρεές και Χορηγίες
✓ Φόροι Δωρεών και χαρτόσημα λοιπών συναλλαγών
✓ Πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα των οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων συνεδρίων, παραστάσεων, bazaar κ.λ.π.
✓ Υποχρεώσεις των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έναντι των Ε.Λ.Π

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

✓ Αξιολόγηση δομής και οργάνωσης του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης.
✓ Πρόταση λογιστικού πακέτου (software) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
✓ Έλεγχος πρωτογενών εγγραφών ενδεικτικά, οι οποίες γίνονται από το εσωτερικό λογιστήριο.
✓ Ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίες έχουν σχέση με τη λειτουργία της εταιρίας.
✓ Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
✓ Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος.
✓ Σύνταξη και υποβολή των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών.
✓ Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή.
✓ Ενημέρωση της διοίκησης ανά τρίμηνο σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία, δηλαδή κατάσταση αποτελεσμάτων (profit & loss statement και  balance sheet statement).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εσωτερικός έλεγχος εμφανίζεται ως το πολύτιμο εργαλείο πρόληψης για τον περιορισμό των σφαλμάτων, ενώ συγχρόνως, υποστηρίζει τα στελέχη του λογιστηρίου της επιχείρησης στην αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η προετοιμασία και μεθοδολογία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

✓ Προγραμματισμός των τομέων ελέγχου (ενδεικτικοί τομείς: αρχειοθέτηση, λογιστικό πρόγραμμα (software), τιμολόγηση
✓ Σχεδιασμός, προετοιμασία και έναρξη ελέγχου
✓ Βήματα σχεδιασμού ελεγκτικού έργου
✓ Μεθοδολογία εσωτερικού ελέγχου
✓ Εφαρμογή και ανατροφοδότηση
✓ Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας
✓ Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού και Διαδικασιών
✓ Εφαρμογή κανόνων εσωτερικού κανονισμού και συμμόρφωση με τον Κώδικα δεοντολογίας
✓ Ελεγκτικές Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου συμφώνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Έλεγχος Λογαριασμών, Έλεγχος Ταμείου, Έλεγχος Φοροτεχνικής Συμμόρφωσης, Όλο το φάσμα των απαραίτητων ελέγχων)

businessman
ESPA