Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών & Επιχειρησιακής Συνέχειας

 

 

Η  εταιρία LINK A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό τις λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι οι υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων (ΚΑΔ 85591301).

Ποιότητα για την LINK A.E. σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να πετύχει την εφαρμογή και διατήρηση προδιαγραφών που θα της εξασφαλίζουν την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στα επίπεδα που επιδιώκει. Έχοντας ως απώτερο σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία της εταιρείας και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της εταιρίας δεσμεύεται να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και το περιβάλλον.

 

Για να πετύχουμε τα παραπάνω:

 • Έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών & Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013 & ISO 22301:2019  .
 • Έχουμε αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες τους,
 • Έχουμε αναγνωρίσει του κινδύνους που αφορούν στη αδιάκοπη λειτουργία της,
 • Έχουμε καθορίσει το υφιστάμενο επίπεδο ασφαλείας,
 • Έχουμε καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, τους χρόνους και τις αρμοδιότητες για την διαχείριση τυχόν περιστατικού και την ανάκαμψη των λειτουργικών της Τμημάτων
 • Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας.
 • Καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των Διαδικασιών του Συστήματός μας.
 • Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού, υλικών και υπηρεσιών και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Κάνουμε ενέργειες θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της τεκμηριωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και μέτρησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Ευαισθητοποιούμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε την νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν το περιβάλλον
 • Παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών & Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί έναν από τους παράγοντες ελέγχου που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά μας, και να αυξάνουμε τις πωλήσεις μας μέσα από ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της Ασφάλειας Πληροφοριών διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και της αναζήτησης των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες,

Στα πλαίσια της Επιχειρησιακής Συνέχειας φροντίζουμε για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και συνεργατών μας, επαναξιολόγησης των απειλών και του αντικτύπου τους στην επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας, εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων και της διαρκούς παρακολούθησης των κρίσιμων δεικτών επίδοσης.

 

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών & Επιχειρησιακής Συνέχειας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρίας μας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

 

Θεσσαλονίκη, 25.11.2022

 

 

Εκατός Κωνσταντίνος

Διευθύνων Σύμβουλος

 

ESPA