ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

✓ Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας και σύνταξη των σχετικών λογιστικών άρθρων.
✓ Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων σε ηλεκτρονική μορφή
✓ Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων
✓ Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
✓ Δημιουργία και υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων
✓ Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
✓ Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Κατάρτιση προϋπολογισμού για το κόστος μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος
 • Εκτίμηση των ποσών αποζημίωσης του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Προετοιμασία καταστάσεων που περιλαμβάνουν την παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των ποσών αποζημίωσης
 • Υποστήριξη σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής της εργοδοτικής εισφοράς 0,45 σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εξειδικευμένη διαδικασία μισθοδοσίας για ομογενείς ή στελέχη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

✓ Υποστήριξη Ελέγχων εργοδοτών από ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας.
✓ Ενημέρωση επιχειρηματία και εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων σχετικά με τις τρέχουσες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Διαχείριση δεδομένων σχετικά με τις άδειες, τις ασθένειες και τα προγράμματα κατάρτισης
 • Διαχείριση στατιστικών στοιχείων προσωπικού
 • Διαχείριση αρχείων παρουσίας και προγραμμάτων βάρδιας
 • Διαχείριση αρχείων προσωπικού
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες επιλογής για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Υποστήριξη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον αφορά το προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Μετά τον διαγνωστικό μας έλεγχο θα σας παραδοθεί λεπτομερής έκθεση σχετικά με:

 • την οργάνωση του τμήματος μισθοδοσίας σας
 • τον υπολογισμό των ποσών που αντιστοιχούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στον παρακρατούμενο φόρο επί των μισθών
 • τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το νόμο
 • τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καθορίζουν τους ελάχιστους μισθούς και ημερομίσθια
 • τη συμμόρφωση με τις διατάξεις σχετικά με τα επιδόματα, το ωράριο και τις υπερωρίες
payroll management
ESPA